Gizlilik Politikası

Gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunması, tüm iş ilişkilerimizde dikkat ettiğimiz önemli bir konudur. Kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve her zaman veri koruma yasası ve bu Gizlilik Politikası hükümlerine uygun hareket ediyoruz.

ARILI PLASTİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Arılı Plastik Sanayi A.Ş. ("Şirket") olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami özen göstermekteyiz. Bu nedenle Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") na ve şirket merkezimizin dolayısıyla şirket olarak bizim de uymak durumda olduğu Avrupa Birliği GDPR (General Data Protection Regulation) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde yasalara uygun olan sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketin ticari faaliyetlerine göre değişiklik göstermekle beraber, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, internet sitesi, Şirketin organize ettiği seminer, organizasyonlara katıldığınızda, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla edinilir. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin daha iyileştirilerek sunulabilmesi, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak , siparişlerinizi işleme almak, gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketin ticari faaliyetlerini arttırılması, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketin iletişime yönelik idari çalışmaları, Şirketin fiziksel güvenliği ve denetimi, müşteri değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde; gerçek ve tüzel kişilere KVK Kanunu'nun kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin 8 ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, ticari faaliyetlerimizin arttırılabilmesi ve iş sürekliliğinin sekteye uğramaması amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metnin de aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirkete KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıdaki formun imzalı bir nüshasını Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad. No:7 34906 Pendik İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ariliplastik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

ARILI PLASTİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
VERİ BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurularak, bu haklara ilişkin yapılan başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veya Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bunun için;

 • Başvuru Sahibi'nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi'nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 

Basvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
"Güvenli elektronik imza" ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
ariliplastik@hs01.kep.tr E-posta'nın konu kısmına
"Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi"
yazılacaktır.
Şahsen Başvuru
(Basvuru sahibinin
bizzat gelerek kimliğini
ispatlayıcı belge ile
başvurması)
Ramazanoğlu Mah Sanayii cad.
No:7 3496
Pendik İstanbul
Zarfın üzerine
"Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla
tebligat gönderilerek
Ramazanoğlu Mah Sanayii cad
No:7 34906
Pendik İstanbul
Tebligat üzerine "Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi"
yazılacaktır

Hesaplama Aracı

Pipelife, size kolaylık sağlamak için hesaplayıcılar sunar

Tüm Hesaplamalar
İndirme Merkezi
Aradığınızı bulamadınız mı?

Lokasyonlar

Ekibimizle İletişime Geçin

Lütfen bizimle hangi yolla iletişime geçmek istediğinizi seçin. En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.

Sizi Arıyalım

Geri arama hizmeti
Telefonla sizinle iletişime geçeceğiz
E-Mail Servisi
Sizinle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz